Hem‎ > ‎Klubbinfo‎ > ‎

Riktlinjer och regler

Hockey För Alla

Riktlinjer - Hockey för Alla

- Att ishockeysektionen ska ha en tydlig beskrivning av hur den bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet.

- Att barn och ungdomar själva skall kunna vara med och påverka.

- Att idrott för barn och ungdomar ska inriktas på lärande och långsiktig utveckling.

- Att träningen ska se till de aktivas olika förutsättningar.

- Att idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter.

- Att barn och ungdomar ska erbjudas allsidighet och variation i sin träning, oavsett träningsmängd och typ av idrott.

- Att ungdomar skall ges förutsättningar till att bli ledare och också vara med i styrelsen.


Riktlinjer-Regler

Riktlinjerna ska följas av respektive lag och respektive lags ledare, föräldrar och barn/ungdomar/spelare. Riktlinjerna är hjälpmedel för alla, för att skapa en lugn och trygg miljö. Riktlinjerna är satta för att sektionen - föreningen ska kunna styra verksamheten till hockeyns gemensamma mål.

Genomförande av Vision - Verksamhetsidé - Värdegrund - Mål - Policy - Riktlinjer

Ishockeyn/lagen ska presentera ishockeysektionens och föreningens vision, verksamhets idé, värdegrund, policy och riktlinjer vid ett föräldramöte under säsongsstarten. Föräldrar som inte närvarar ska själv uppsöka information om allt detta och ramverket samt känna till den. Riktlinjerna mm. skall kontinuerligt följas upp. Spelare, ledare och föräldrar ska känna till och följa föreningens och sektionens värdegrund.

Om värdegrunden inte följs har förening rätt att tillrättavisa och också möjligheten att stänga av den som missköter sig. Det är föreningen som äger agendan.

Att informera och implementera Stockholmsmodellen som Stockholms ishockeyförbund tillsammans med föreningarna i Stockholmsdistriktet jobbat fram och Hemmaplansmodellen från Svenska Ishockeyförbundet.

Flickhockey

Sedan 2015 är flickhockeyn en prioriterad verksamhet i SIK hockey. 

Flickor som börjar i Sundbybergs IK Hockey deltar i skridskoskolan gemensamt med pojkar, när kunnandet är tillräckligt så lyfts man in i flickverksamhet. Först i flickornas hockeyskola/Flickor C och sedan till rätt åldersgrupp. Flickor från andra föreningar som inte har flickverksamhet får delta i både träningar och matcher i SIK hockey. Man får då dispens som sk. paraplyspelare.

Det finns evidensbevisade forskning, att för att få flickhockeyn att börja 0ch fortsätt skall de ges egna tider och förutsättningar som vilket annat lag eller grupp i den ordinarie verksamheten. Man tillhör sin åldersgrupp flickor C eller B och sedemera flickor A. Vi följer förbundets regler vad gäller spel i fler åldersgrupper. 

Flickor skall inte "tillhöra" något pojklag men kan träna extra och eller spela matcher även i rätt pojklag/åldersgrupp. Det är föreningen och dess operativa ledning som förbehåller sig rätten att i dialog med tränare, förälder och barnet, avgöra hur, var och varför detta skall ske.

Skola

Ishockeysektionen anser att skolan alltid ska prioriteras. Att sköta sig i skolan både när det gäller skolarbete samt uppförande uppmuntras av föreningen. Vi ser gärna att spelaren på ett positivt sätt representerar föreningen och ishockeysektionen även under skoltid.  

Fair play och respekt - uppförande koder

Ishockeysektionen ska löpande med tränare, aktiva och föräldrar arbeta med frågor som rör idrottens och ishockeyns värderingar. Ishockeysektionen ska ha en uppdaterad handlingsplan för hur den ska främja rent spel. Sektionen skall följa, utbilda i och implementera Svenska Ishockey förbundets dokument.

Alkohol, droger och doping  

Föreningen ska löpande arbeta med att motverka doping. Ledare och spelare ska ta avstånd från alkohol, droger och doping när de representerar föreningen. På läger och cuper är det alltid alkoholförbud. Föreningen/sektionen har rätt att stänga av ledare, spelare samt föräldrar om detta missbrukas. Se SIK föreningens drogpolicy.

Länk:

Drogpolicy


Vår visselblåsartjänst

Länkar:Ledare

Ishockeysektionen anlitar föräldrar till att sköta/driva lagen. Från U 15 till J 20 har föreningen ambitionen att i framtiden rekrytera föreningsdrivna tränare mot ersättning. Detta under förutsättning att ekonomin så tillåter. Rekrytering görs externt såväl som inom de egna leden. Det ska finnas minst två närvarande vuxna/ledare per lag/grupp vid varje tränings- och tävlingstillfälle.

En lagledare och ytterligare assisterande ledare inom laget

En lagledare är ansvarig för att information når andra ledare, föräldrar och spelare i laget. Vid föräldrar- och ledarmöten skall allt som beslutas protokollföras.  Lagledare ansvarar för att information och kommunikation sköts gentemot sektionens ungdomsansvarige/ sportchef och styrelse. Lagledaren är även ansvarig för lagets ekonomi (lagkassa). Laget kan ha andra ledare som t.ex en ekonomiansvarig eller andra som internt hjälper till i laget t.ex. med hemsida eller annat. Men det är en lagledare som har det övergripande ansvaret i laget och gentemot sektionen/styrelsen.  Vid cuper skall lagledaren finnas tillgänglig för att planera/leda och assistera övriga ledare.

En huvudtränare och en/två assisterande tränare

Uppgiften för huvudtränaren är att vara ytterst ansvarig för allt som rör laget gällande träning och matcher. Huvudtränaren ska följa föreningens utbildningsplan samt tillämpa den utbildnings och spelfilosofi/ide´ som sektionen använder sig utav. Huvudtränare korresponderar med sportchef/ungdomsansvarig gällande sportsliga frågor. Träningsplanering ska lämnas in inför varje säsong.

Uppgiften för en assisterande tränare är att vara behjälplig huvudtränaren i träning samt match. Assisterande tränaren har även som uppgift att tillsammans med huvudtränare planera träningar/fysträning samt genomförande av fysträning.

Materialförvaltare

Materialförvaltaren/na är ansvariga för det material som laget tilldelas av sektionen. Att närvara på träningar samt matcher. Även se till att material som laget behöver vid träning och match finns tillhanda för spelare och ledare och att materialet underhålls. Skall utbildas i skridskoslipning. 

Ladaravtal/överenskommelse 

From 2020/21 skall alla ledare lämna in blanketten " Begäran om utdrag i belastningsregistret" för föreningar. Och visas upp för utsedd ansvarig i sektionen. Görs inte det i föreskriven tid så stängs ledaren av med en veckas varsel och kan sedan börja igen när blanket är uppvisad.

Blanketten finns på vår hemsida under fliken klubbinfo och länkar.

From 2020/21 skall ledare skriva på ett ledaravtal/överenskommelse att de följer föreningens värdegrund, de riktlinjer och regler som sektionen satt osv.


Träning

Träning för barn och ungdomar ska vara allsidig. De aktiva ska även ges möjlighet att utöva flera olika idrotter och ges möjlighet att göra detta i olika föreningar.Träningsformer för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå. Barn och ungdomar ska med stigande ålder få ökad kunskap om grundläggande träningslära, fysiologi, anatomi, kost, skador m.m.

Träning

Sektionen har riktlinjer som varje lag ska följa gällande träningsmängd samt hur träningen ska bedrivas. Inslagen i träningen ska följa sektionens utbildningsplan. Utbildningsplanen är naturligtvis anpassad till den ålder/nivå som spelaren är. Framför allt kridskoteknik, klubbteknik, passningsteknik är inslag som alltid prioriteras och kommer följa spelaren i utbildningen. Olika typer av spelmoment anpassas till utvecklingen för lagen samt den individuella utvecklingen. Samträning mellan lagen skall också främjas, detta i samförstånd med alla parter.

Nivåanpassning

Sektionen använder sig av nivåanpassning i match och träning. Detta för att tillgodose alla när det gäller utveckling. Både under träning samt match ska nivåanpassning användas. Det gäller att tränarna använder sig av olika alternativ då vi inte vill att det ska bli uppdelningar i laget.

Som förälder är det viktigt att lita på föreningen när det gäller nivåanpassning. Nivåanpassning är något som Svenska Ishockeyförbundet rekommenderar.

Närvaro

Föreningen ser det som positivt att våra spelare håller på med flera idrotter. Att delta och träna i andra idrotter räknas också som aktivitet. Självklart är vi positiva att men deltar så mycket man kan på ishockeyns träningar. Från 14-15 år är ett rekommenderat riktvärde  ca: 75-80 % närvaro på aktiviteterna .

Närvarorapportering skall skötas av respektive lag och mer än en ledare skall ha tillgång till rapportering. Först och främst är det tränare och lagledare som rapporterar. minst tre i varje lag skall kunna rapportera.

Uppflyttning/Nedflyttning av spelare

Sektionen kan rekommendera en spelare att flytta upp en årskull för att främja utvecklingen. Sektionen har också rätt att rekommendera/flytta en spelare till sin rätta nivå i en yngre årskull om det anses främja utvecklingen för spelaren.


Tävling/Spel

Tävlings- och träningsformer inom barn- och ungdomsidrotten ska utformas så att den först och främst gynnar bredd verksamheten.

Tävlingar ska utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen.

Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.

Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) ska inte vara så hög att den går ut över träningen.

Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.

Träningsmatcher

Följa gällande regler satta av Stockholms Ishockeyförbund. Sanktioner lämnas till sportchef/klubbtränare och Stockholms Ishockeyförbund av respektive lags lagledare/tränare. Inga träningsmatcher under seriespel/seriesäsong.

Seriespel

U 9, 10 11 och 12: Målet är att anmäla minst två lag till seriespel.

U 13: Ett lag till seriespel. Om tillräckligt stort spelarunderlag finns anmäls ett ytterligare lag. För två lag krävs minst 25-30 spelare + 2-4 målvakter.

U 14-16: ett lag per årskull anmäls.

Flickor C-B-A: Ett lag och om möjligt två lag till seriespel

Anmälan till seriespel görs alltid efter överläggning mellan tränare och sportchef/ungdomsansvarig.

Select verksamhet

Spelare kan komma att scoutas samt få inbjudningar av diverse select verksamheter. Föreningen följer Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer och regler i denna fråga. Spelaren får inte åka om det påverkar sektionens verksamhet. 


Resor/Träningsläger

Träning och tävling för barn ska planeras och genomföras så att resandet minimeras.Barn vill idrotta. Inte sitta i en bil till och från tävlingar eller matcher. Därför bör tränandet och tävlandet ske så lokalt som möjligt.

Barnidrott handlar om lek och utveckling. Därför ska barns prestationer sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andra. Rankinglistor, vare sig de är nationella eller bara omfattar den egna föreningen, innebär just att barn jämförs med varandra. Självklart har barn rätt att få veta hur det har gått för dem i en tävling.

Det vi talar om här är naturligtvis inte möjligheten för barn som bor i gränsområden att tävla i grannlandet, som kan ligga närmare än närmaste svenska motstånd. Sammantaget ska det enskilda barnets utveckling stå i centrum och inte barnens inbördes rangordning.

Träningsläger

Alla skall ha möjlighet och råd att delta. Ingen skall förbises. Alla skall kunna vara med.

U 09-U10 & Flickor C, kan göras i hemmahall på för- och eller eftersäsong. Inga träningsläger på borta is.

U11 & FlickorB, träningsläger endast inom regionförbund Östs verksamhets område. Stockholm, Uppland, Södermanland. (Norrtälje, Rimbo, Enköping, Katrineholm, Flen, Nyköping, Eskilstuna).

U12-13 & Flickor A, Sverige samt Åland. (april-augusti).

U14, Sverige, Finland samt Baltstaterna . (april-augusti, sportlov).

U15-U16, Norden, Europa (Tjeckien, Tyskland). (april-augusti, sportlov).

J18-J20, Nordamerika

Begränsningar grundade på ålder, avstånd, kostnader och säkerhetsaspekter. 

Privat är det upp till varje enskild familj att anmäla sitt barn till de sommar hockeyskolor som finns i Sverige.

 

Evenemang/Cuper/Föreningsarbete

Evenemang

Alla skall ha möjlighet och råd att delta. Ingen i lagen skall förbises. Alla ska kunna vara med.

Lag arrangemang - Cup - Poolspel 

Hockeyskolan och flickor C (1-2 lag), spelar Hockeyskoj på hemma plan. Deltagande lag x-st. Kan delta på 2 hockeyskoj på borta plan i närområdet Västerort/Norrort.

U9-10 & flickor B (1-2 lag), arrangerar 1-2 turneringar. Kan delta på max 2 cuper på borta plan i närområdet. Norra Stockholm.                 

U11, arrangerar 1-2 turneringar. Kan delta på max 2 cuper borta. Inom Region öst. Stockholm, Uppland, Södermanland.

U12-13 & Flickor A, arrangerar 1-2 egna turneringar var, Kan delta på max 2 cuper borta. Sverige, Åland.

U14-U16, Norden, Tjeckien, Tyskland, Baltikum.

Sanktioner skall lämnas till sektionen och Stockholms Ishockeyförbund av respektive lags lagledare.

Alla cuper/evenemang skall presenteras till styrelsen och godkännas innan anmälen.

Förenings arrangemang

Sektionen ser positivt på att föräldrar i lagen/föreningen under året deltar med arbetsinsatser vid föreningsarrangemang där intäkterna går till hockeyns barn- och ungdomsverksamheten.

Samarrangemang: Internationella flickhockey dagen, Jubileum, Hockeyskolan, Hockey för alla, höst- och sportlovet.

Föreningsarbete av föräldrar

Föräldrar är en resurs. 

T.ex Skridskodiscon, Kräftskivan, Julmarknaden i Sundbyberg eller liknande.  

Detta för att skapa en vi känsla och förutsättningar för sektionen att utvecklas, växa. Hockey för alla.          

Café

Caféet skall drivas gemensamt. Startas upp runt den 15-20 oktober efter att fotbollen slutat sin säsong. 

Drivs av U 09-U 15 och Flickor A/B. En cafégrupp bildas med en ansvarig från respektive lag. Cafégruppen ansvarar för driften och bemanning. Gemensamt sortiment och gemensamma priser skall hållas. 

All ekonomi skall in i föreningens redovisning och intäkterna skall gå till hockeyns barn- och ungdomsverksamhet.  Café för A-lag, och hockeyskolan drivs separat. 


Förenings profil

Ledare

Styrelsen/sportchef ansvarar gemensamt för att en klubbprofil tas fram. Ledare skall alltid bära föreningens kläder i samband med träning, match och evenemang. Föreningen subventionerar ledarkläder. Gäller klubbjacka. Övriga träningskläder får respektive ledare köpa själva. Allt via Stadium. Utprovning av samtliga kläder sköts av respektive lag med hjälp av föreningens huvud materialare.

Spelare

Alla skall ha möjlighet och råd att delta. Ingen skall förbises. Alla skall kunna vara med.

Sektionen rekommenderar att inga klubbkläder används och köps in förrän fr.o.m. U 10. Detta för att hålla ned kostnaderna i början. Ishockeyn behöver inte vara och bli för dyr. Om lagen i alla fall väljer att köpa in klubbjacka/overall skall detta vara väl förankrat i hela föräldragruppen. Om förälder inte har råd får laget själva stå för detta barns kostnad via sin lagkassa. Hockey för alla

Material

Föreningen och lagen ska årligen säkerställa att all relevant materiel inte utgör en säkerhets- eller skaderisk.

Föreningen spelar i svart hjälm, svarta damasker och svarta byxor. För U9-10 är det tillåtet att ha annan färg på hjälmen, men i möjligaste mån svart. Allt material som föreningen äger ska vårdas och skötas med omsorg. Kostnader för material är stora. Sköter alla parter sitt material så kommer alla att tjäna på det i slutänden. Alla inköp som föreningen/sektionen och lagen gör ska ske via föreningens materialansvarig och Stadium Bromma. Vissa andra leverantörer kan förekomma.

Föreningen tillhandahåller följande material till lagen:

Träningströjor till samtliga spelare och målvakter. Matchtröjor, grönt hemmaställ, vitt borta ställ. Lagen har som ansvar att match- och träningströjor tvättas och lagas vid behov. (tvättas minst 2ggr per säsong). Varje vår ska samtliga tröjor och målvaktsutrustning lämnas in för inventering. Då ska tröjor vara tvättade och lagade. Det bekostas av varje lag. Om tröjor saknas eller onormmalt slitage på målvaktsutrustningen finns, får laget stå för kostnaden för inköp av nya tröjor etc. Inventering sker med hjälp av föreningens huvud materialare. 

Föreningen äger rätten till matchstället när det gäller sponsring. Ingen sponsring för enskilda lag får användas på matchtröjan, byxorna eller matchdamaskerna. Träningsredskap, som koner, däck m.m. står sektionen för. 


Utrustning

Föreningen tillhandahåller målvaktsutrustning till lag för U 9-U 13.

2 par benskydd, 2 kombinat, 2 plockar, 2 stötar, 2 halsskydd och 2 klubbor per lag. Från U 11 även målvaktsbyxor. Viss annan utrustning kan förekomma.  Lagen ärver denna utrustning av varandra. Vid äldre ålder kan föreningen eventuellt gå in och subventionera målvaktsutrustning.

Övrigt material

Varje lag får inhandla följande produkter själva.

Tejp - Sjukvårdsväska - Flaskor - Flaskställ - Taktiktavlor och annat förbrukningsmaterial.

Alla inköp till respektive lag görs helst via Stadium Bromma eller annan leverantör av lagens materialförvaltare eller lagledare. Skall faktureras föreningen. Kostnaden för inköp betalas av respektive lag. Föreningen har bonus på alla inköp.


Ekonomi -  sponsring - utbildning

Ekonomi i lagen

Varje lag ansvarar för sin egen ekonomi. För föreningens del är det mycket viktigt att detta sköts korrekt och enligt gällande lagar och regler. Om det missköts har föreningen/sektionen rätt att ta kontrollen över lagens ekonomi. All ekonomi som rör laget skall redovisas i sektionens/föreningens bokföring. Inga egna konton får förekomma. T.ex. skall alla cuper/träningsläger eller liknande betalas via lagens/sektionens konto. Inga avtal får skrivas av lag eller enskild ledare/förälder gällande sponsring, försäljning eller liknande som härleds till laget eller sektionen. Allt skall godkännas av styrelsen avtalet skall sedan godkännas och skrivas på av klubbstyrelsen/ordförande i föreningen.

Lagkassa 

Utdrag från skatteverket

En lagkassa skall alltid bokföras. Det är föreningens styrelse som bestämmer hur pengarna skall användas. Ett lag som slutar eller en idrottsutövare , som slutar eller flyttar till en annan förening får inte behålla sin lagkassa. 

Sponsring

Lagens sponsorer får bara finnas på träningsoverallerna. Sektionen/föreningen äger övriga utrymmen på matchställ, klubbjackor mm. All sponsring på overaller ska sanktioneras av sektionen/styrelsen innan det trycks. All sponsring är reklambeskattad.

Platserna på hjälmen ägs av sektionen. Om sektionen inte väljer att sätta centrala sponsorer på hjälmen så kan varje lag använda den för sponsring. Det ska sanktioneras av sektionens styrelse.

Sektionen och lagen skall använda sig av de sponsorer som huvudföreningen centralt samarbetar med. 

Föreningen: Stadium, Prishuset. 

Sektionen: Exempelvis Norrenergi och andra. Detta gynnar både huvudföreningen och sektionen att på sikt få ännu bättre avtal och bonusar.

Utbildning

Föreningen ska erbjuda ledare och framför allt tränare utbildning:

Barn- och ungdomsledare ska genomgå de interna utbildningarna och Ishockeyförbundets tränarkurser och ledarutbildningar och följa sektionens och förbundets intentioner. Dessutom kan vissa ledare erbjudas RF-Sisu Stockholms utbildning godkänd av SF. Sektionen avväger och beslutar genomförandet i samråd med ledare. Ledare skall delta i de interna utbildningar sektionen ämnar genomföra.                                                                                                                                       

Föreningen ska erbjuda föräldrautbildning:  

Föräldrar skall genomgå föräldrautbildning. Ishockeyns ”Hemmaplans modellen”. Skall helst genomföras i lärgruppsform och startas upp när man bildar lag till U 9. Skall kontinuerligt följas upp i alla åldrar upp till Junioråldern.


Istidspolicy

Tiderna för övriga föreningar som har verksamhet i Tulehallen förutsätts vara fasta. Tiderna läggs med utgångspunkt från ishockeyns och lagens behov för kommande verksamhetsår. Utifrån hur matcher läggs kan extra tider fördelas om så finns.                                                                   

De minst attraktiva tiderna fördelas solidariskt mellan lagen, skolorna skall ha sina fasta tider.

Lag som spelar zonspels ishockey skall träna gemensamt, om inte spelartrupperna är för stora. Lag med små trupper samtränar med andra lag i samma situation eller när så krävs. Detta oberoende av ålderstillhörighet.

För att lag/åldersgrupp skall bedömas som två lag och få separata istider måste truppen vara minst 30-35 spelare plus 2-4 målvakter. 

Skridsko- och hockeyskolan samt flickor har i möjligaste mån fasta dagar och är prioriterade grupper/lag

Hockeyskolan en vardag och söndagar 11.00. Skridskoskolan söndag 10.00.

Varje lag ansvarar för sina tilldelade tider och att dessa utnyttjas till fullo. Vill lag byta tid kontaktas andra lag för byte. Istidsansvarig skall alltid meddelas och om istid inte kan användas så måste lagen meddela istidsansvarig senast en vecka innan.

Inga istider får köpas externt utan styrelsens godkännande.

Gällande träningstillfällen för respektive årskull skall de fördelas på följande sätt och inom de tidsramar som är tillgängliga för Sundbybergs IK Ishockey.

Istider

Flickor                                       2 pass/v                                         0.50

Skridskoskola flickor/pojkar    1 pass/v                                         0.50

Hockeyskola pojkar                  2 pass/v                                         0.50

B & C flickor/hockeyskola        2 pass/v                                         0.50 gemensamt

D- pojkar, U 9-10                      2 pass/v                                         0.50 gemensamt

C-pojkar, U 11-12                     2-3 pass/v                                      0.50 (1.20) gemensamt

B-pojkar, U 13-14                     2-3 pass/v                                      1.20 (0.50) ett gemensamt med annat lag

A-pojkar, U 15-16                     3 pass/v                                         1.20 (0.50) ett gemensamt med annat lag

Juniorer                                    2-3 pass/v helplan                          1.20 (0.50) ett gemensamt med A-lag

A-lag                                         2 pass/v helplan                             1.20

Rekreation                                 1 pass/v helplan                             1.20


Efter varje avslutad säsong skall respektive lag lämna in en verksamhetsberättelse till sektionen:

Avlutad säsong skall innehålla:

  • Antal spelare, antal ledare och vilka funktioner, genomförda utbildningar
  • Antal träningar, träningsläger och cuper
  • Beskriv lagets nivå i förhållande till övriga i Stor Stockholm, svår - medel - lätt

Inför kommande säsong skall lagen komma in med en verksamhetsplan till sektionen:

Kommande säsong skall innehålla:

  • Antal spelare, ledare
  • Målsättningar, antal grovplanerade träningsläger och cuper
  • Utbildnings- och utrustningsbehov
Vad gäller vid eventuellt byte av förening
Hur fungerar det:
SIK Hockey skriver inte på övergångar under perioden 15-maj-15 augusti om inte särskilda skäl föreligger.

A-lag
Spelare som vill ansluta till A-laget ombeds kontakta lagledare/head coach. Spelare som skall sluta skall i god tid inför kommande säsong meddela lagledningen detta.

Ungdom
För övergångar avseende ungdomshockey (U9-U16) gäller följande (utdrag ur Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup):

2.26 Regler och förhållningssätt vid önskan om föreningsbyte
a) Spelare som önskar byta förening ska först anmäla detta till sportchefen i sin klubb för en dialog kring orsaker och lösningsförslag.
b) Om spelaren håller fast vid sin önskan att prova möjligheten att spela i annan förening, ska sportchefen söka direktkontakt med den förening till vilken spelaren vill flytta. Eventuellt provspel sker efter överenskommelse mellan sportcheferna.

c) Om spelare/föräldrar kontaktar ny förening/lag direkt med förfrågan om spelplats, ska alla diskussioner om eventuell övergång avvisas och spelaren uppmanas kontakta moderföreningens sportchef och följa beskriven process.
d) Därefter skall föreningen till vilken spelaren tillhör kontaktas för att informeras om att förfrågan om övergång gjorts.
e) Önskemål om provträning såväl on-ice som off-ice i ny förening tillåts inte innan dialog och godkännande av båda föreningarna skett enligt ovan.

f) Om man efter provspel kommer fram till att föreningsbyte är aktuellt, bör moderföreningen skriva på övergångshandlingar.
g) I dialogen mellan sportcheferna ska den av spelaren önskade nya föreningen beakta om övergången leder till att moderföreningen riskerar att förlora ett helt lag p.g.a. av för få spelare.
h) Den mottagande föreningen ska beakta hur tillkommande spelare påverkar nuvarande sammansättning av laget såväl socialt som gällande möjlighet att tillgodose speltid och träningsmöjligheter för befintliga medlemmar.

i) Det åligger båda föreningarnas sportchefer att bidra till att möjliggöra konstruktiv dialog mellan föreningarna. Vid oklarheter gällande orsaker och omständighet kring önskan om föreningsbyte ska båda föreningarna och målsman/spelare gemensamt föra dialog i form av ett 3-partsmöte.
j) Förening och/eller enskilda lag inom förening får inte annonsera efter spelare till befintliga lag. Undantag är marknadsföring av Hockeyskola eller nybörjarverksamhet.
k) Det åligger varje förening att inför varje säsong skriftligt till Stockholms Ishockeyförbund meddela vem i föreningen på nivå motsvarande ordförande eller sportchef som är ansvarig för spelarövergångar.